شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

726X+M2 قزوین، استان قزوین، ایران

کمک به جامعه ایرانی در شکوفایی ارزشها

حم یک هدف بزرگ در راستای خدمت به جامعه ایرانی در تمامی زمینه های رفاه ، فرهنگ ، هنر ، اشتغال ، کارآفرینی ، سلامت ، صادرات ، تولید و غیره میباشد .

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت با ایجاد بستر های مدیریتی در زمینه های مختلف زنجیره تامین خدمات را منسجم میسازد .

توانسته ایم با شناخت ضعف های رسانه ای بستر ها را ایجاد نماییم و روز به روز با استفاده از هوش مصنوعی ارتباط میانی این خدمات را بایکدیگر برقرار نماییم .

چشم انداز فعالیت های این شرکت درخصوص 33 پروژه منسجم میباشد که با بررسی خواسته و تقاضای ایرانیان ساختار سازی و آماده بهره برداری میشود .

 

Courses