فضای بی نهایت

مرداد
01

آیا جهان های موازی وجود دارند؟

آیا جهان های موازی وجود دارند؟  آیا ما فقط در یکی از بسیاری از جهان های حبابی زندگی می کنیم؟ اکنون برخی نظریه های علمی وجود دارد که از ایده جهان های موازی فراتر از جهان ما حمایت می کند. با این حال، نظریه چندجهانی یکی از بحث برانگیزترین نظریه ها در علم است. جهان […]

DETAIL