متاورس چیست؟

بهمن
29

متاورس چیست؟

برای کمک به درک این موضوع که اصطلاح متاورس چیست؟ چقدر می تواند مبهم و پیچیده باشد، در اینجا تمرینی وجود دارد: به طور ذهنی عبارت متاورس را در جمله با فضای مجازی جایگزین کنید. نود درصد مواقع، معنی اساساً تغییر نمی کند. دلیلش این است که این اصطلاح واقعاً به هیچ نوع خاصی از […]

DETAIL