مرکز ساختار

حسین قدیری

726X+M2 قزوین، استان قزوین، ایران

مدیرعامل هلدینگ تعاونی های زنجیره تامین بهشت | مدیرکل دانشگاه متاورس ایران

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

726X+M2 قزوین، استان قزوین، ایران

کمک به جامعه ایرانی در شکوفایی ارزشها